< Ga terug

Wat staat er in het coalitie-akkoord?

Onderstaand vindt u de punten uit het coalitie akkoord die relevant zijn voor ouderen / senioren.

 • We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting.
 • Het kabinet neemt het advies van de adviescommissie onvolledige
  opbouw AOW ouderen van Surinaamse herkomst (commissie-
  Sylvester) en de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad
  van State terzake spoedig ter hand en zal daarover in overleg treden
  met de Surinaamse gemeenschap en de Tweede Kamer.
 • Ouderen moeten gezond ouder kunnen worden in hun eigen of
  passende omgeving. Dat betekent onder andere inzetten op meer
  seniorenwoningen en andere woonvormen, levensloopbestendige
  woningen, mantelzorg, digitale zorg, domotica en valpreventie.
  Daarbij mag van mensen zelf ook iets verwacht worden. Wij
  stimuleren gemeenten om mogelijk kwetsbare ouderen vroeg in beeld
  te hebben en langer thuis wonen mede te faciliteren.
 • Voor een toekomstbestendige ouderenzorg wordt wonen en zorg
  stapsgewijs gescheiden zodat langer thuis wonen nog meer
  gestimuleerd wordt. Hierbij is expliciete aandacht voor innovatieve 34
  woonvormen en voor de mogelijkheid voor iedereen, ongeacht
  inkomen, om betaalbaar langer thuis te blijven wonen met zorg.
 • We blijven ons inzetten voor waardig ouder worden, allereerst door
  passende ouderenzorg. We zetten de maatschappelijke coalitie ‘Een
  tegen eenzaamheid’ voort. Daarnaast moedigen we de ontmoeting
  van jongeren en ouderen aan bijvoorbeeld door een vrijwillige
  maatschappelijke diensttijd en woonplekken waar jongeren betaalbaar
  kunnen samenleven met ouderen.
 • Over levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek verschillen de
  meningen in de samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie.
  Een ieder zal een persoonlijke afweging maken bij het
  initiatiefwetsvoorstel ‘toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op
  verzoek’.
 • Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele
  stand van de studieschuld bepalend. Voor senioren maken we het
  eenvoudiger een deel van de waarde van het huis op te nemen.Gedurende deze kabinetsperiode wordt de ‘loan-to-value’ niet
  aangescherpt.
 • Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters,
  senioren en middeninkomens. Met het oog op de acute tekorten aan
  woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en
  daklozen is het streven om jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te
  bouwen en 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van
  kantoren tot woningen. We creëren ook meer ruimte voor alternatieve
  woonvormen en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf
  worden ontwikkeld. Het Rijk neemt meer verantwoordelijkheid voor de
  huisvesting van statushouders door met regionale afspraken over
  tijdelijke woningen de druk op gemeenten te verlichten. Procedures
  voor het plaatsen van tijdelijke woningen worden verder
  vergemakkelijkt.