Onze Doelstelling

De SOC is een adviesorganisatie voor de Haagse ouderen met de kerntaken adviseren van de gemeente, signaleren en verbinden. Dit limiteert zich niet tot één specifiek probleem, maar kan gaan over; (groeps)wonen door ouderen, mobiliteit, veiligheid, zorg, welzijn, mantelzorgondersteuning, werk en inkomen, sport en bewegen, actieve cultuurparticipatie, eenzaamheidsbestrijding etc. Uiteraard kijkt de SOC ook naar de onderliggende samenhang van deze onderwerpen.

Met een proactieve houding probeert de SOC de Haagse gemeente te adviseren in hun beleidsvoering om de ouderen in onze stad in ogenschouw te nemen. De SOC doet dit op aanvraag van de gemeente, maar gaat ook zelf de wijken in om onderzoek te doen voor advies. Al geruime tijd bestaat er een goede relatie met de gemeente en de SOC wat het mogelijk maakt dat ouderen een stem krijgen in de besluitvorming van de gemeente en ook zelf initiatieven kunnen voorstellen. Zo zit de SOC elk kwartaal om de tafel met de Coördinerend wethouder Ouderenbeleid, en onderhoudt gedurende het jaar contact met de gemeente en deze wethouder.

De SOC gaat zelf bij de bevolkingsgroep te raadde om problemen die zij tegenkomen in het dagelijks leven te signaleren. De SOC doet dit op verschillende manieren. Dit gaat bijvoorbeeld aan de hand van een SOC-debat dat drie keer per jaar wordt gehouden, wijkschouwen en telefoon interviews. Ook kunnen ouderen zelf contact opnemen met de SOC wanneer zij problemen ondervinden of juist willen voorkomen. Door de lange staat van dienst van de SOC heeft het inmiddels vertrouwen binnen de doelgroep en kan het deze gemakkelijk bereiken. 

Verbetering van de verbinding tussen stad en ouderen en ouderen onderling zal als gevolg hebben dat de stad Den Haag blijft groeien tot een inclusieve stad voor iedereen. Voorheen was het niet voor iedereen even gemakkelijk om hun stem te laten horen in de samenleving en bij de gemeente. Zo kijkt de SOC ook naar ouderen met een migratieachtergrond en probeert hen te ondersteunen in het actief maken van hun stem. De SOC functioneert als een tussenpersoon tussen ouderen en gemeente waar benaderbaarheid centraal staat. Zo is bijvoorbeeld op een wijkschouw onder het genot van een kop koffie het makkelijker om over de problemen binnen een wijk te spreken dan binnen een raadzaal of op een inspraakavond. Het is deze bereikbaarheid die het voor alle partijen makkelijker maakt om met elkaar een gesprek aan te gaan.

 De SOC streeft naar het verbeteren van de leefbaarheid van ouderen in de mooie gemeente Den Haag en doet dit niet alleen. De SOC werkt samen met organisaties zoals Voorall (verkeer en vervoer voor mensen met een beperking), PEP (vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning, emancipatie en ouderen), Groepswonen door Ouderen, Stichting Transmurale Zorg Den Haag, De Gouden Bordjes, Lijn 1 (verstrekking van de 1ste lijn zorg), Stichting Welzijn Scheveningen, Xtra en het overlegorgaan voor de gebruiker van het Openbaar Vervoer: de Metrocov.